CHKO Jeseníky

Když bohové stvořili svět, zapomněli na Jesenicko. Zůstalo jim jen trochu kamení a hlíny, z nichž navršili vysoké hory a kopce. Protože se chtěli budoucím obyvatelům odměnit za namáhavý život, který je tady čekal, poručili ďáblovi, aby pod tímto kouskem zemského povrchu nahromadil bohatství - zlato, stříbro a rudy. Ďábel však dával do země zlato, jen pokud se bohové dívali. Když ho nepozorovali, vzal místo zlata žulu a zasadil ji pod celým krajem. Ošálení bohové se strašně rozhněvali, ale poněvadž už nemohli ďáblovu zlomyslnost napravit, řidali Jesenicku aspoň to, čeho měli nadbytek - krásu.

Svými prsty vytvořili v horách úžlabiny, poručili potokům, aby je osvěžily životodárnou a léčivou vodou, a stromům, aby rostly co nejvýše. Na horská úbočí naseli horské květy a tok spěchajících říček naladili do uklidňujícího šumění a vytvořili překrásné vodopády.

Už víte, proč k nám přijet?        

                                                 

                                                       Znak1                                                                       

                                  Znak CHO Jeseníky - Campanula barbata (Zvonek vousatý)

Chráněná krajinná oblast Jeseníky

se nachází v pohoří Hrubý Jeseník a byla vyhlášena v r. 1969. Hlavním předmětem ochrany jsou horské louky a rašeliniště.

Horské louky na hlavním hřebeni nad hranicí lesa (hole) patří k botanicky nejbohatším lokalitám v České republice. Rozloha CHKO je 744 km2.

 

Milí návštěvníci, vážíme si Vás za to, že :

  • se k přírodě chováte ohleduplně a nerušíte zbytečným hlukem i případné další návštěvníky
  • nepoškozujete zařízení naučných stezek
  • neodhazujete odpadky
  • nerozděláváte oheň a nekouříte mimo místa vyhrazená
  • na kole jezdíte jen po povolených trasách

Zde se Vám budeme snažit nabídnout ve spolupráci se Správou CHKO dle možností popisy a zajímavosti naučných stezek v CHKO Jeseníky. Děkujeme za shovívavost při nahrávání obrázků. Dle možnosti jsme přiřadili i detailní náhledy. Upozorňujeme že veškeré materiály uvedené na těchto stránkách jsou majetkem jejich autorů.

Naučné stezky

Mostek2Bílá Opava

Velká kotlina

Údolím Lapků z Drakova

Zlatohorská hornická naučná stezka

Údolí ztracených štol

Heřmanovická naučná stezka

Údolská hornická naučná stezka

Šerák

Rejvíz

Pasák

Každá naučná stezka má svého provozovatele, který je uveden v místě nástupu na NS, tzn. konkrétní připomínky a podněty je vhodné sdělovat přímo jemu, zejména se to týká i případných úrazů.

Chráněná krajinná oblast Jeseníky o rozloze 744 km byla vyhlášena v roce 1969. CHKO leží převážně v celku Hrubého jeseníku, okrajově zasahuje do oblastí Zlatohorské vrchoviny a Hanušovické vrchoviny. Jejím posláním je udržovat a zlepšovat dochované přírodní hodnoty v celém jejím spektru, zachovat krajinný ráz charakterizovaný vysokou lesnatostí, morfologickou členitostí masívu Hrubého Jeseníku a historickou strukturou osídlení. Na reliéf Jeseníků mělo značný vliv zalednění a mrazové zvětrávání ve čtvrtohorách. Z klimatického hlediska jsou Jeseníky chladnější oblastí, bohatou na srážky, zejména sněhové. Oblast je významná vodohospodářsky, byla vyhlášena chráněnou oblastí přirozené akumulace vod. Nacházejí se zde známé lázně jako Karlova Studánka. Jeseník, Lipová, Velké Losiny. Území je z 80% pokryto lesními porosty, převážně druhotnými smrčinami. Na významné ploše se však zachovaly autochtonní lesy, místy charakteru pralesa.
Pasak1V nejvyšších polohách Hrubého Jeseníku je přirozené bezlesí (horské hole), přírodovědecky nesmírně významné, vyznačující se vysokou biodiverzivitou na všech úrovních, výrazně ovlivněnou nepřítomností kleče v tomto pohoří. Ta zde začala být uměle vysazována koncem minulého století a nepříznivě ovlivnila řadu původních společenstev. Nejcennější lokalita je Velká kotlina v národní přírodní rezervaci Praděd. Bylo tu popsáno na 480 druhů cévnatých rostlin, 40 společenstev a určeno 696 druhů půdních organismů. Další NPR jsou Rejvíz, Rašeliniště na Skřítku a nejstarší rezervace na Moravě : Šerák - Keprník .

Správa CHKO Jeseníky
Šumperská 93
790 01 Jeseník

tel: 584 402 228