Rejvíz

Naučná stezka Rejvíz

Souhrn

začátek u penzionu Rejvíz (bývalá Noskova chata)
konec Velké mechové jezírko
délka 3 km
počet zastávek 5
zaměření prezentace flóry a fauny v typickém rašeliništním biotopu s mechovým jezírkem
typ stezky pěší
náročnost lehký terén s povalovým chodníkem
čas prohlídky 1 - 2 hodiny
značení značky, informační tabule a terénní informační stanice (TS)
doba návštěvy omezena pouze zimním obdobím
mapa Hrubý Jeseník
správce stezky město Zlaté Hory
okres Jeseník

Popis

Rejviz1

Naučná stezka Rejvíz se nachází ve stejnojmenné národní přírodní rezervaci rozprostírající se v severovýchodní části Hrubého Jeseníku v masivu Orlík. Území je rozvodím Černé Opavy a Vrchovištního potoka, které je položeno v nadmořské výšce 750 až 790 m v široké, mělké pánvi mírně skloněné k východu. Unikátnost přírody této rezervace je podmíněna geologickou minulostí a klimatem.

Charakteristické jsou pro tuto rezervaci rašeliniště (největší na Moravě) náležící k typu rozvodnicových vrchovišť. Vznikaly v době poledové zhruba před 6-7 tisíci lety.Celé území leží v mělké pánvi, proto voda z okolních svahů stéká dovnitř, kde je zachycována nepropustným podložím. Tak vznikaly prohlubeniny s vodou, které pozvolna zarůstaly rašeliníkem, až došlo k jejich spojení v souvislou plochu v dnešním rozsahu. Vývoj rašeliniště neustále pokračuje. Drobné rostlinky rašeliníku narůstají, jejich spodní části pod hladinou vody podléhají za nepřístupu vzduchu chemickému procesu zrašelinění. - vniká rašelina. Její mocnost je až 660 cm - Malé mechové jezírko. U Velkého mechového jezírka je asi o polovinu menší. Původní porost - smrkový les - vlivem silného zamokření odumřel a jeho zbytky, které tvoří ochranné pásmo samotného rašeliniště, postupně ustupuje prosvětlenému porostu borovice blatky, do něhož je místy vtroušena bříza, olše a jeřáb. Blatka dosahuje výšky 6 - 15 metrů. Přes svůj malý vrůst však mají ty nejstarší přes150 let. Jak již bylo zmíněno, hraje důležitou roli pro toto prostředí klima. Průměrná roční teplota je 5,3o C. Léto je velmi krátké - pouhých 15 dnů (průměrná denní teplota nad 15o C). Zima trvá plné čtyři měsíce s průměrnou denní teplotou nižší než 0o C. A jak je celé území chladné, tak je současně bohaté na srážky (roční úhrn 1029 mm, přičemž 2/3 množství spadnou v období vegetace).

Rejviz2

Z uvedeného je patrné, že Rejvíz se svými klimatickými podmínkami nijak neliší od míst rozprostírajících se v severnějších zeměpisných šířkách - v oblastech pravých tunder. K nejvýznamnější živočišným druhům zde patří krkavec velký a netopýři - ušatý a brvitý. Stezka se pak ubírá přes pastviny louky směrem k Aloisovu s pěknými výhledy na pásmo Kralického Sněžníku s nejvyšší horou stejného jména (1423), pod jejímž vrcholem ve výšce 1380 m pramení řeka Morava. Pokračuje lesní pěšinou kolem hájenky Banjaluka, kde je možno spatřit zbytky úzkorozchodné železnice po které svážely samospádem vlaky dřevo - prázdné vlaky tahali zpět do lesa koně. Unikátní dílo lesních drah roku 1937 zcela zaniklo. V dalším úseku lze spatřit stálé pohraniční opevnění z let 1937-38 - tento rozsáhlý projekt obranné strategie předválečné ČR spočíval ve vytvoření souvislé linie železobetonových bunkrů různých typů a vybavení. Prioritně byl opevňován úsek severní hranice státu. Mnichovská dohoda opevňovací práce ukončila, přesto bylo např. mezi Brannou a Starým Městem vystavěno mj. na 100 objektů lehkého opevnění.

Trasa

Počátek trasy je u penzionu Rejvíz (býv. Noskova chata) a směřuje po žluté turistické značce směrem na Bublavý potok. Při vstupu do lesa opouští žlutou značku a stáčí se doprava po tzv. Okružní cestě. Asi po 10 minutách chůze je vyznačena odbočka vlevo ke vstupu na povalový chodník, kde je umístěna terénní stanice stráže přírody s pokladnou a prodejem upomínkových předmětů. Stálá služba poskytuje další informace o lokalitě. Po povalovém chodníku stezka pokračuje k Velkému mechovému jezírku. Cestou může každý pozorovat změnu, která probíhá v rostlinné skladbě v závislosti na postupujícím zrašelinění lokality - ustupující smrk a nástup borovice blatky. Velké mechové jezírko uzavírá naučnou stezku a návštěvníci mohou pokračovat po modré turistické značce směrem k Jeseníku.

Fauna a flora

Rejviz3

Z rostlinných druhů stojí za povšimnutí masožravá rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), klikva žoravina (Oxycoccus quadripetalus), borůvka vlochyně (Vaccinium ulliginosum), rojovník bahenní (Ledum palustre L.).

Z nižších živočichů se zde jako vzácnost vyskytují zástupci arktické fauny - např.šídla (Aeschena subarctica, Somatochlora arctica), z motýlů žluťásek borůvkový (Colias palaeno) a mravenec rašelinný (Formica picea). Lokalita je jedním z druhově nejpestřejších výskytišť pavouků (Aranidea) v České republice.

Z obojživelníků jmenujme alespoň skokana rašelinného (Rana arvalis). Pozoruhodný je výskyt netopýra severního (Eptesicus nilssoni) a v posledních letech pravidelně hnízdící relikt doby ledové - sýc rousný (Aegolius funereus) a ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes).

Provozní řád

Provozovatel: Město Zlaté Hory
Sezóna: omezena pouze zimním obdobím

Vstupné:

  • dospělí 10,- Kč
  • děti, studenti, vojáci, důchodci 5,- Kč