Bílá Opava

Souhrn

začátek 300 m za Karlovou Studánkou směr Vidly
konec chata Barborka
délka 6,5 km
počet zastávek 6
zaměření mimořádné krajinářské hodnoty a pralesovitý charakter původních smrkových porostů, vodopády, mísy
typ stezky pěší
náročnost těžký a exponovaný terén
čas prohlídky 2 - 3 hodiny
značení značky, informační tabule a terénní stanice
průvodce možnost zakoupení na TS
doba návštěvy omezena zimním obdobím
mapa Hrubý Jeseník
správce stezky obec Karlova Studánka
okres Bruntál

Doporučený nástup na NS je z Karlové Studánky ve směru na Vidly po žlutě značené turistické cestě. Při nástupu je zřízena terénní informační stanice, kde je možno získat další informace o NS a zakoupit informační materiály. Trasa patří mezi turisticky náročné horské stezky.

Popis

Bílá Opava

Naučná stezka (dále jen NS) je součástí Národní přírodní rezervace Praděd. Osu NS tvoří tok Bílé Opavy od pramenů po Karlovu Studánku. Stezka prochází po mnoha mostcích a lávkách po kamenných březích bezesporu jedné z nejkrásnějších horských bystřin Jeseníků.Kromě četných vodopádů, kaskád a peřejí, skalních útvarů a romantických zákoutí smrkového pralesa (proslulý výskytem charakteristické růstové formy smrku, známé jako "jesenický smrk") Vám tato NS na pěti informačních tabulích nabízí i poučení a některé zajímavosti o přírodě této jedinečné rezervace. Tvářnost celého hluboce zaříznutého údolí Bílé Opavy je podmíněna geologickou stavbou - horní část je tvořena převážně rulami, dolní část břidlicemi a křemenci.

Všechno to jsou přeměněné horniny vzniklé z mořských usazenin. Na modelaci údolí se v posledních tisíciletích podílela především voda, sníh a led. Nesourodost hornin, jejich nepravidelné vrásnění i odlišná schopnost větrání a odolávání vodní erozi však způsobila, že celé údolí a hlavně samotné jeho dno bylo vyhloubeno značně nerovnoměrně. Tím vznikly nejen četné peřeje a vodopády dnešní bystřiny, ale i skalní výchozy na úpatích svahů na obou březích. Samotná Bílá Opava pramení na jižním svahu Praděda. Kromě Pradědského a Ovčárenského potoka do ní přitéká v této nejhořejší části několik drobných bezejmenných potůčků. Největší vodopád se nachází u čtvrtého zastavení. Jeho výška je 7,9 m. Bystřina tímto vodopádem a navazujícími peřejemi překonává na úseku 40 m výškový rozdíl celkem 16,4 m. Za zmínku stojí tzv.obří hrnce, známé např. z krkonošské Mumlavy, šumavské Vydry, v Jeseníkách jsou však zcela ojedinělé. Tyto zajímavé mísovité prohlubně o průměru několika decimetrů a hloubce několika centimetrů vznikaly po staletí vymíláním ruly vířivým pohybem vody a vodou unášených částic hornin.

Fauna a flora

Bílá Opava

 • růže alpská  (Rosa pendulina) - horský druh růže, dobře rozpoznatelná podle větviček bez trnů
 • mléčivec alpský  (Cicerbita alpina) - kromě údolí Bílé Opavy se dnes vyskytuje již jen na několika málo lokalitách Jeseníků
 • havez česnačková  (Adenostyles alliavice) - charakteristický druh vysokobylinných niv
 • papratka alpínská  (Athyrium distentifolium) - výrazná kapradina humózních horských smrčin
 • skorec vodní  (Cinclus cinclus) - téměř jako kos velký pták sbírající drobné vodní živočichy
 • konipas horský  (Motacilla cinerea) - druh vázaný na horské potoky s čistou vodou
 • sýkora parukářka  (Parus cristatus) - pravidelně hnízdící druh, hojný v horských lesích
 • okáč sudetský  (Erebia sudetica sudetica) - endemický motýl, jehož výskyt je spojen pouze s několika místy v Hrubém Jeseníku
 • kulíšek nejmenší  (Glaucidium passerinum) - naše nejmenší sova, v posledních letech zjištěno hnízdění

Provozní řád

 

Provozovatel: Obecní úřad Karlova Studánka
Sezóna: od 1.června do 30.září 
Provozní doba: 8 - 17 hod 

Vstupné:

 • dospělí 5,- Kč
 • děti, studenti, vojáci, důchodci 3,- Kč